Scroll to top
Fabricats Funeraris
Fabriquem, dissenyem inventem, millorem…

La industrialització afecte a la totalitat dels sectors productius, processos i sistemes.
Avui en dia la fabricació industrial es ja un sinònim de qualitat i confiança. Això ho sabem be a Roc-Oliva, i ens agrada sentir-nos una mica responsables d’aquests conceptes tan estesos ja. I ho fem perquè des de sempre hem aplicat un grau d’esforç, il·lusió i recursos altíssims per a treure els millors productes al mercat.
Encara que els nínxols prefabricats es el nostre producte més demandat, també fem altres productes amb els mateixos criteris de qualitat. Alguns baix demanda especial de clients i altres d’iniciativa pròpia. Però tots amb el mateix denominador comú: màxima qualitat.
A les nostres galeries en podreu veure una petita mostra.

 

Nìnxols Prefabricats.

Roc-Oliva sempre estem innovant, i es per això que vam desenvolupar el nostre propi sistema per a la fabricació de nínxols, el qual anomenen STRUCTIO. Es un sistema enregistrat i avantguardista, el qual redueix molt els temps d’obra i la incidència de la mateixa sobre el terreny.

Es tracta de mòduls prefabricats en formigó armat auto-compactant d’una altíssima resistència, pensats per durar de forma indefinida i adaptables a les especificacions més exigents, i que compleixen holgadament la Normativa Catalana.

Afectació, temps, qualitat i també preus molt competitius defineixen el nostre sistema, els quals sumats a la serietat, professionalitat i voluntat de servei de la nostra empresa fan que oferim un producte extraordinari en tots els sentits.

 

Modularitat al servei de les necessitats.

El desenvolupament del nostre sistema modular ens permet escometre qualsevol tipus de projecte, incorporant a aquest camp, per vegada primera, qualsevol possibilitat de disseny, sense repercutir, com fins a ara, en desproporcionats increments de cost.

Aquest sistema ens permet realitzar múltiples combinacions, tant en alçada com en la seva disposició i geometria. aplicant qualsevol tipus d’acabat u ornamentació.

La falta d’espai generalitzada als cementiris ens ha dut a oferir solucions enginyoses i de gran bellesa, amb aprofitament i aparició d’espais auxiliars en aquests.

Fabricació en planta i muntatge en obra.

Dades tècniques

Formigó

Fabricació de llosa de Formigó armat HA-25/B/20/IIa de 30 cm d’espessor, fabricat en central i abocament en obra.

Llosa armada amb malla electro-soldada EM 15X20 de diàmetre 12 mm, amb reforç de 4 de 10 mm.

Hi ha una junta de dilatació com a màxim cada 6 nínxols.

Acer tipus B 500 T 6X2,20 UNE 36092.

Juntes de dilatació rejuntadas amb lechada de ciment 1/3 CEM II/A-P 32,5 R i neteja, segons NTE-RSR.

Tecnología avançada, d’acord a la normativa Catalana i la més higiènica.

Podem definir el nostre producte com l’agrupació de càmeres adossades fabricades en formigó armat, proveïdes d’evacuació i tractament de líquids i gasos; aquests últims enviats a l’atmosfera a través d’un filtre de carboni.

La base de funcionament és molt fàcil de comprendre. El sistema assegura una durada il·limitada i lliure de manteniments per a la comesa al que es destina.

A través del tub d’evacuació (2) els líquids provinents de la càmera es precipiten al filtre de graves (3), i a través d’ell a la sitja de calç viva (4), on moren tots els microorganismes contaminants o provocadors d’olor Els gasos que s’ocasionen dintre de la càmera, en el tub conductor (2) i en el filtre de graves (3), encara que en molt poca quantitat, ascendeixen fins al filtre de carboni (1), que s’encarrega de neutralitzar-los completament.

La característica fonamental d’un filtre de carboni activat és la seva baixa permeabilitat, amb orificis de tot just dos nanòmetres, la qual cosa impossibilita el pas de molècules causants d’olor o microorganismes.
AL ser carboni (carbó en realitat) no pot variar la seva estructura química bàsica, és a dir no es degrada.

Aisí doncs estem parlant d’un sistema estable i senzill, senzillesa que garanteix un funcionament durador i sense problemes.

 

Una llarga experiència al món de la construcció ens qualifica per a escometre qualsevol obra d’urbanització del terreny o del seu entorn.

Tenim l’experiència i els mitjans humans, materials i tècnics necessaris per a executar qualsevol disseny i especificació.

Descarregar Certificat

Descarregar Estudi

Descarregar Catàleg

Descarregar Plànols amb format AutoCad

* Arxiu protegit per Contrasenya, sol·liciti’ns el codi per poder obrir-lo.